ข้อตกลงในการใช้บริการ IPDix Hosting

ผู้ให้บริการ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ทำการอ่านเงื่อนไขของการให้บริการแล้วก่อนที่จะสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน IPDix Hosting ว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวท่านว่า “ผู้ใช้บริการ” โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ IPDix Hosting
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

กิจกรรม ใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้น ทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย

ห้ามผู้ใช้บริการ กระทำการใด ๆ เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง E-mail จำนวนมาก, การเผยแพร่โปรแกรมที่ใช้ส่ง E-mail จำนวนมาก, การส่งข้อความจำนวนมากไปยังผู้อื่น, การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม, การข่มขู่ผู้อื่น และ การส่งข้อมูลรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ห้าม ผู้ใช้บริการ ใช้งานระบบ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต, การเจาะระบบ (Hacking) และการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ

การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่า กรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้กระทำความผิดทางกฎหมาย ไม่ว่าจะทางแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งหากทางเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการที่มีปัญหามาที่ ผู้ให้บริการ ทาง ผู้ให้บริการ จำเป็นที่จะต้องมอบข้อมูลทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยจะไม่มีการปิดบังข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการ ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ทำการอ่านเงื่อนไข ของการให้บริการข้างต้นแล้ว ก่อนที่จะทำการสมัครใช้บริการ