ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี นายศรายุธ ทรงพุฒิ
เลขที่บัญชี 433-1-34862-8
ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี นายศรายุธ ทรงพุฒิ
เลขที่บัญชี 549-2-04165-5
ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี นายศรายุธ ทรงพุฒิ
เลขที่บัญชี 808-217563-3
ประเภท ออมทรัพย์

การชำระค่าบริการ/แจ้งชำระค่าบริการ

หลังจากชำระค่าบริการแล้วให้แจ้งชำระค่าบริการที่โทรศัพท์ 08-66359175 , 08-3304-7883 ผ่านทางอีเมล์ที่ ipdixhosting [@] gmail.com หลักจากที่ได้รับแจ้งและตรวจสอบยอดชำระเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการเซตอัพระบบและจะสามารถใช้งานได้ภายใน 3 ชั่วโมง แต่หากเกินเวลาที่กำหนดแล้วไม่ได้รับแจ้งใดๆ จากทีมงาน กรุณาแจ้งเข้ามาโดยทันที

* ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดจากการชำระค่าบริการผ่านเค้าเตอร์หรือ ATM ของธนาคาร ต่างสาขา ต่างธนาคาร ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ค่าธรรมเนียมนี้ยกเว้นการชำระผ่านธนาคารเดียวกัน พื้นที่เดียวกัน

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ค่าบริการที่มียอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 % หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1% โดยท่านต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม นายศรายุธ ทรงพุฒิ เลขที่ 49 หมู่ 4 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1420500012100 และ จัดส่งส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับจริง ให้ทางทีมงานภายใน 15 วัน

การจ่ายค่าบริการด้วยเช็ค

สั่งจ่ายเช็คในนาม “นายศรายุธ ทรงพุฒิ” ทางทีมงานจะทำการ Setup ระบบให้ หลังจากที่เช็คนั้นขึ้นเงินได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฯ

ทีมงานจะออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น แต่ ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจาก ไอพีดิกเว็บโฮสติ้ง ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท/ปี ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร)

    แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าบริการ

    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ส่งข้อมูล